«روان درمانی تنها تلاش در جهت رهایی از بیماری روانی یا مشکلات عاطفی نیست. روان درمانی روانکاوانه روشی است برای جستجو، جستجوی راهی برای بهتر زیستن . راهی برای یافتن صدای درونی تعادل و خرد، و توانمند کردن آن، که صحبت کند و زندگی ما را هدایت کند.»