هزینه جلسات مشاوره

مشاوره فردی

$150جلسه
  • Sliding scale available (limited) نرخ تخفیفی برای هموطنان ساکن ایران موجود است

مشاوره زوجی / خانوادگی

$250جلسه
  • Sliding scale available (limited) نرخ تخفیفی برای هموطنان ساکن ایران موجود است

مشاوره گروهی

5000هفته
  • Sliding scale available (limited) نرخ تخفیفی برای هموطنان ساکن ایران موجود است

روانکاوی کلاسیک

$300هفته
  • Actual weekly fee will be set based on the number of sessions per week