«مشاوره روانشناختی تنها مختص یافتن راهی برای رهایی از بیماری روانی یا مشکلات عاطفی نیست. رواندرمانی روانکاوانه جستجوی راهی برای بهتر زیستن است. راهی است برای یافتن صدای درونی تعادل و خرد، و اجازه دادن به آن  که صحبت کند و زندگی ما را هدایت کند.»