از زمان شیوع ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰، من کار روان درمانی خود را به جلسات آنلاین منتقل کرده ام. از آن زمان به بعد عموما با بیماران دیدار حضوری ندارم و کارم را به جلسات آنلاین منحصر کرده ام. با این حال، بخصوص پس از کاهش شیوع بیماری، در مواردی استثنایی (یعنی به صورت موقت و نه به صورت مداوم) که دیدار حضوری ضروری تلقی شود و مراجعی علاقه‌مند باشد که برای دیدار حضوری به بوستون سفر کند، چنین امکانی موجود است.